Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Inštalácia PhDr.Mgr. Branislava Kulíka

Príhovor pri inštalácii brata farára

PhDr.Mgr. Branislava Kulíka

v Novom Sade dňa 7. 5. 2022

Suspírium (Biskup Pavel Uhorskai)
Chcem Ťa, Pane, poznať ako hĺbku a výšku všetkého poznania.
Chcem Ťa, Pane, vyznávať ako Spasiteľa.
Chcem, Ťa, Pane, milovať ako Milujúceho.
Chcem Ti, Pane, slúžiť ako svojmu Pánovi.
Chcem sa pred Tebou kajať pred Vševedúcim a milostivým.
Chcem byť, Pane, Tvoj a nie sám svoj.
Chcem s Tebou zažiť a s Tebou kráčať i skončiť s Tebou žitia púť.
Pomôž mi, Pane. Neodmietaj mi Svoju lásku! Amen!


„A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou
hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky
na spôsob Melchisedeka. V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prímluvné prosby
k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil
sa poslušnosti“ (Žid 5, 4-8).


Vznešení bratia seniori, vážení bratia farári a sestry farárky, milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, ctení hostia
Stretáme sa dnes pri tejto vzácnej príležitosti inštalácie vášho služby Božieho kazateľa pána PhDr.Mgr. Branislava Kulíka,
zborového kňaza, predsedu Kňazských konferencií, predsedu Matice slovenskej v Srbsku, ale aj môjho milého brata v Kristu
a dobrého kamaráta.
Hospodin nám doprial dožiť sa významnej udalosti pre váš cirkevný zbor. Vďační sme mu za to. Ale pri tejto inštalácii chceme
predovšetkým hovoriť o Kristovi, Hlave cirkvi, Kristovi Spasiteľovi sveta, ktorému zasvätil svoj život aj náš brat Branislav.
Chceme dnes hovoriť o Ježišovi Kristovi, o Jeho slove, láske, milosti, moci a sláve, o Jeho Kráľovstve, vláde, o Ježišovi Kristovi,
ktorého treba poznať, prijať, milovať, vyznávať a oslavovať Ho a slúžiť Mu. Ak tomuto Kristu nebude slúžiť inštalovaný, daromná
je táto slávnosť nadšenie a hostina.
Ak chceme poznať, čo Boh s nami zamýšľa, aké má s nami plány, skúmajme Ježiša Krista. V Ňom sú vyjavené úmysly Boha
s človekom.
Nikto si nemôže vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal.


Milý môj oltárny brat Branislav, Pán Boh aj Teba povolal do Jeho služby a dal Ti hodnosť, aby si mu bezpodmienečne
slúžil. Veľké výzvy ťa čakajú! Nezabúdaj!!! Komu bolo veľa dané, veľa sa bude aj vyžadovať. Neprišiel si na strnisko. Pred tebou
pracovali iní a múdrym cirkevno-zborovým hospodárením tvoj predchodca a jeho spolupracovníci pripravili ti hmotnú a
finančnú základňu, ktorú bude treba múdrymi rozhodnutiami vedieť spravovať a usmerniť do diakonie, duchovných aktivít.
Pozdvihnúť mládež, Detskú besiedku, spevokoly. Nesmieš zabudnúť ani moc misie cez špecifický spôsob v novosadskom
cirkevnom zbore a v 100-ročnom SKC Šafárik cez folklór a zachovanie našej slovenskej tradície. Snaž sa, aby si skĺbil všetku
Slovač, nábožnosť a národnosť využil a použil na potrebnú misiu. Ak je potrebné 10 % zo zborovej pokladnice, obetuj na
Šafárik.
Pred Tebou iní pracovali. Teraz na javisko cirkevného zboru prichádzaš Ty a veľa sa od Teba očakáva, aby si Boží ľud v tomto
zbore duchovne zhromaždil, zachoval, povzbudil a poviedol správnym smerom k Tomu, ktorý, môže všetkých zachrániť od
diabla, zla, časnej a večnej smrti. Jediný Viktor, Víťaz, Ježiš Kristus náš Vykupiteľ a Spasiteľ. To Ti je ten najmocnejší mandát,
daný priamo od Pána Boha. Na to budeš musieť byť horlivým modlitebníkom. Spoliehaj sa iba na svojho Pána. Povedz aj ty
ako Samuel v modlitbe: „Hovor, Pane, Tvoj služobník poslúcha!“
Buď otvorený Duchu Svätému, aby ťa usmernil ako pracovať v mestskom prostredí, ktoré je omnoho náročnejšie ako dedinské.
Stávaš sa zborovým kňazom životaschopného mestského zboru. Celkom iný spôsob práce ako je to v našich dedinských
zboroch. Niekoľko tisíc evanjelikov máme v Novom Sade, ktorí sú tvojim misijným poľom.
Sme radi, že si vzdelaný a intelektuálne pripravený, ako doktor patríš do mestského prostredia, kde svojím vzdelaním dokážeš
svedčiť o Kristovi aj na vysokej intelektuálnej úrovni všetkým našim vzdelaným Slovákom v Novom Sade.
Veľa o tebe hovoria schopnosti, ktoré ti dal Hospodin a ktoré vyšli najavo vo veľmi krátkom čase už vo Vojlovici, ale aj ako si
prišiel do cirkevného zboru Nový Sad a týkajú sa projektu Slovenského domu, ktorý sa hodlá Slovenská republika vystavať na
pôde cirkevného zboru, aby slúžil všetkým našim slovenským inštitúciám. Tvoja vysoká schopnosť diplomacie, vynaliezavosť,
vytrvalosť, zhovievavosť a možnosť rýchlej komunikácie, adaptácie a zmierňovanie tenzii sa práve ukázala v tejto náročnej
situácii. Všetkým nám bolo jasné, že sám Hospodin Ti dal schopnosti opravdivého vodcu, lídra.
Daj si však pozor, opravdivého vodcu nerobia a nečinia iba jeho schopnosti a vlohy, ktoré ty síce máš, ale predovšetkým
každého lídra a vodcu činí a robí jeho zodpovednosť a obetavosť, ktorou dokazuje svoje miesto, za ktoré je postavený samotným
Pánom Bohom cez cirkev. Za všetko darované ďakuj Pánu Bohu, ale snaž sa byť bohabojný a poslušný svojmu Spasiteľovi.
Nauč sa chodiť s Kristom v škole poslušnosti a všetko, čo budeš robiť, sa Ti vydarí. Nech Ťa sám Hospodin sprevádza v Tvojej
službe pre Neho.


„Chrániť Ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje
vchádzanie odteraz až naveky“ (Ž 121, 7-8).


Amen.

Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., biskup SEAVC v Republike Srbsko