Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Báčka

Báčsky seniorát

Báčsky seniorát bol založený v auguste roku 1920. Prvý seniorálny konvent bol konaný v Báčskom Petrovci 29. septembra 1920. Seniorát má 11 cirkevných zborov a 4 filiálne. Seniorom je Mgr. Jaroslav Kopčok, farár cirkevného zboru v Hložanoch.

Bački seniorat je osnovan u avgustu 1920. Prvi senioralni sabor bio je održan u Bačkom Petrovcu 29. septembra 1920. Seniorat ima 11 crkvenih opština i 4 filijale. Senior je Mgr. Jaroslav Kopčok, sveštenik crkvene opštine u Gložanu.

Das Seniorat Báčsky wurde im August 1920 gegründet. Der erste Konvent des Seniorates wurde in Báčsky Petrovec am 29. September 1920 gehalten. Das Seniorat zählt 11 Kirchengemeinden und 4 Filialen, der Senior ist Mgr. Jaroslav Kopčok, Gemeindepfarrer in Gložan.

The Diocese Backa was established in August 1920. The first convention of the Dicoese was held in Backi Petrovec on 29th September 1920. The Diocese counts 11 church municipalities and 4 branches; the dean is Mgr. Jaroslav Kopčok, pastor in Gložan.