Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Inštalovaný Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

Veľký evanjelický sviatok – Pamiatka reformácie, ktorý sme svätili, v tomto roku je pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku obzvlášť významný. Po takmer dvoch desaťročiach došlo totiž k zmene vo vedení našej cirkvi a na jej čelo sa dnešným dňom oficiálne dostal Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., farár kulpínskeho cirkevného zboru. Slávnosť inštalácie prebiehala predpoludní v kulpínskom evanjelickom chráme Božom. Inštalačnú kázeň mal odchádzajúci biskup SEAVC v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský, ktorý Jaroslava Javorníka do funkcie aj slávnostne inštaloval. Po verejnom sľube inštalovaného nasledovala promulgácia – vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením s odovzdaním biskupského kríža. Čestný biskup Samuel Vrbovský a dvaja najstarší kňazi: senior báčsky Vladimír Valent a Ján Cicka, farár padinský inštalovanému v duchu praxe prvotnej cirkvi udelili požehnanie skladaním rúk, primeranou výpoveďou z Písma svätého a bozkom na čelo.

„Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. „(Ž 115,1)

Program Slávnostných služieb Božích pri inštalácii biskupa Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, doktora teológie Jaroslava Javorníka, sa uskutočnila za prísnych bezpečnostných opatrení a za prítomnosti väčšiny kňazov SEAVC v Srbsku a najužšej rodiny inštalovaného. Prítomných privítal predseda Kňazských konferencií Branislav Kulík, farár vojlovický. Bohoslužby liturgovali senior Slaďan Daniel Srdić, farár jánošícky, Igor Feldy, farár staropazovský a Jaroslav Kopčok, farár hložiansky. Evanjelium prečítal Martin Bajza, farár kovačický a modlitbu cirkvi za inštalovaného Anna Petrovićová, farárka belehradská.

Nasledovala inštalačná kázeň a vyznanie viery a sľubu inštalovaného. Novovymenovaný biskup Jaroslav Javorník vzápätí odovzdal emeritný kríž čestnému biskupovi Samuelovi Vrbovskému. Čestný biskup potom odhalil príležitostnú tabuľu, ktorú CZ Kulpín postavil pri príležitosti inštalácie zborového farára za biskupa SEAVC v Srbsku. Kulpínsky cirkevný zbor sa svojmu farárovi zavďačil aj osobným darom. Dozorca cirkevného zboru Kulpín Ján Petráš odovzdal novozvolenému biskupovi, ktorý aj naďalej zostane zborovým farárom v Kulpíne, zlatú retiazku so zlatým krížom.

Na farárskej konferencii, ktorá prebiehala v marci Jaroslav Javorník bol väčšinou hlasov kňazov navrhnutý ako jediný kandidát za biskupa našej cirkvi. Synodálne presbyterstvo schválilo návrh a Slávna Synoda na svojej elektronickej schôdzi 01.júla 2020 návrh a voľbu potvrdila. Dnešnou inštaláciou sa 45 – ročný Jaroslav Javorník, oficiálne stal siedmym biskupom Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Úrad biskupa bude zastávať v najbližšom šesťročnom funkčnom období (2020 – 2026).

Pán Boh nech požehnáva kroky nového biskupa pri práci na vinici Pánovej ako dobrému pastierovi na čele Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

Katarína Pucovská

kulpin.net (http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11067-instalovany-jaroslav-javornik-biskup-seavc-v-srbsku)