Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Pokyny počas núdzového stavu

Biskupský úrad
Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi
v Srbsku
číslo: 39-03/2020 Všetkým zborom a fíliám
dňa: 16. marca 2020 Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku
Nový Sad

Smernice pre zbory SEAVC v Srbsku
počas núdzového stavu v štáte

S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzore
ostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevné
zbory:
1. Služby Božie, ranné modlitby a večierky odporúčame konať v štátom
stanovenom počte do 50 ľudí, ktorí majú sedieť vzdialení jeden od
druhého najmenej jeden meter. Ľudia starší ako 65 rokov by sa ich
podľa zákona nemali zúčastniť, ak áno, urobia to na vlastnú
zodpovednosť. Večera Pánova sa nemá prisluhovať.
2. Vyučovanie detí, konfirmandov, mládeže a iné aktivity s deťmi majú
byť pozastavené dovtedy, pokiaľ trvá zákaz vyučovania na školách.
Konfirmácia sa má odložiť na obdobie, keď prejde núdzový stav.
3. Posedenia pri zosnulom (ak ich štát vôbec dovolí), treba obmedziť na
počet ľudí, aký dovolia štátne úrady.
4. Pohreby (ak je počet väčší než 50 osôb) sa majú konať na otvorenom
priestore, ak je možné iba za účasti najbližšej rodiny.
5. Krsty a sobáše odporúčame odložiť. V prípade, že sa budú konať, iba
v rámci stanoveného počtu ľudí.
6. Budeme sledovať situáciu, ktorá sa z hodiny na hodinu mení
a dodržiavať všetky rozkazy štátnych úradov a vlastného svedomia.
7. Za nedodržiavanie uvedených smerníc, možno zodpovedať pred
cirkevnými a štátnymi úradmi.
8. Platy farárov a ostatných zamestnancov sa nesmú obmedzovať ani
zmenšovať počas núdzového stavu.
Nezabúdajme, že v cirkvi máme najstaršiu populáciu, ktorá je aj podľa
rady odborníkov najohrozenejšia. Obmedzenia prinášame hlavne kvôli ním.

Pokoj s Vami,

Mgr. Samuel Vrbovský
biskup SEAVC v Srbsku