Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Pokračujme v modlitbách o 20:00

Prevzaté z ecav.sk

Pokoj vám, bratia a sestry. Iniciatíva modlitieb za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu a za našu ochranu bola vzácnou príležitosťou, aby sme sa v myšlienkach spojili a prosili Pána Boha za spoločnú vec. Pokračujme v tom a staňme sa vždy o ôsmej hodine večer veľkou Božou rodinou, spojenou v modlitbách za seba aj za iných. Napriek tomu, že chrámy zostávajú zatvorené, naše srdcia a mysle sú stále spojené s naším Stvoriteľom, a On je pripravený počúvať…

 • Modlime sa za chorých a ich rodiny
  Aby tí, čo onemocneli boli efektívne liečení a zároveň spoznali Ježiša Krista ako najlepšieho lekára.
 • Modlime sa za zdravotníkov
  Práve oni musia byť každodenne vystavení rizikovým situáciám.
 • Modlime sa za farárov
  Aby boli oporou pre veriacich aj na diaľku a aby boli aj oni pod Božou ochranou.
 • Modlime sa za dôveru
  Božia ochrana je pri nás všetkých.
 • Modlime sa za múdrosť pre našich predstaviteľov
  Aby boli ich rozhodnutia správne a premyslené.
 • Modlime sa za zastavenie šírenia vírusu
  Jedine Boh dokáže jediným slovom zastaviť koronavírus.
 • Modlime sa za našu premenu
  Aby sme sa stali pokornými a oddanými Bohu.
 • Modlime sa za Božiu pomoc
  A takisto za požehnanie do každej situácie, v ktorej sa ocitneme my alebo naši blížni.  HOSPODIN VÍŤAZNÝ KRÁĽ A SPRAVODLIVÝ SUDCA (Ž, 98)

1 Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno. 2 Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. 3 Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. 4 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte! 5 Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu! 6 Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte! 7 Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú! 8 Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok 9 pred Hospodinom; lebo prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.