Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Z minulosti evanjelických Slovákov

Biblia dnes a v rukách našich predkov

Neprestajne sa modlite.

Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte,

ale všetko skúmajte; dobrého sa držte!

1Tes 5, 17-22

Naši predkovia sa dobrého držali. Bibliu neustále skúmali, najmä vo večerných hodinách pri rodinnom teplom kozube obklopení rodičmi a deťmi. Úschova Biblie bola primárna, nie na poličke, ani v zásuvke, lež na stole prednej izby aby každému počas modlitby bola po ruke.

S Bibliou naši predkovia prišli aj na zasľúbenú Dolnú zem opatrne zabalenú v batohu s Tranovským kancionálom, Evanjelickým funebrálom a Svätými pašiami. V tento skutok nás presviedčajú zachované exempláre kníh prinesené z rozličných slovenských vojvodinských osád do Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. V 18.storočí knihy boli veľkých formátov a hrubé. Predpokladá sa že náš pospolitý ľud so sebou priniesol jednu knihu z Kníh. Najstaršie Evanjelium podľa Matúša dnes uložené v ohňovzdornej skrini v ÚA SEAVC pochádza z roku 1743. Najstaršia zachovaná Biblia je z roku 1787. Toho času je signatúrnymi a prírastkovými číslami katalogizovaných 194 rozličných vydaní Svätého písma (Biblie a alebo jej častí: Novej zmluvy, Starej Zmluvy, Žalmov, Evanjelií ) v mnohých rečiach: v hebrejčine, starogréčtine, latinčine, nemčine, bibličtine, srbčine, chorvátčine, maďarčine, rusčine, albánčine, švédčine a v iných rečiach. Najviac je slovenských prekladov.

Naši slovenskí predkovia si knihy kupovali s týmito dobovými názvami: Swaté pjsmo, Svaté písmo, Biblí swatá, Biblí svatá, Sväté písmo, alebo jednoducho Biblia (najskôr od roku 1874) až po dnešné dni.

Pochopiteľne, najviacej Biblií je z pozostalosti farárov a ich rodín a to tie objednávané z nákladu Biblickej a cudzozemskej britickej spoločnosti (nastaršia je z roku 1884) a to v rozličných rečiach. Pretože mnohí farári celé kapitoly vedeli spamäti,  kúpené Biblie v cudzích rečiach im slúžili na zdokonalenie cudzích jazykov (o tom v jednom liste písal pazovský kňaz Vladimír Konštantín Hurban). Staré vydania Biblií slúžia hlavne odborníkom – teológom na overovanie si prekladov určitých  veršov.

Bibliu dnes treba skúmať zo súčasných vydaní. Na farách sa predávajú Biblie vydania Tranoscia z Liptovského Mikuláša a možno ju skúmať aj prostredníctvom internetu Biblia.sk alebo jej statí z množstva dostupných príručiek zamyslenia sa na každý deň.

***

Žijeme v takej dobe keď ešte mnohí nemali Sväté písmo v rukách. Z toho dôvodu Medzinárodný zväz Gideonovcov, založený v roku 1899 v Janesville USA, vďaka darcom dobrovoľných príspevkov zadarmo rozdeľuje Sväté písmo – a zvlášť Novú zmluvu – po celom svete. Je to združenie kresťanských podnikateľov a odborníkov. Má pobočky v 179 krajinách sveta. Ich poslaním je venovať sa mimozborovej misijnej práci. Navštevujú školy, väznice, hotely, nemocnice a vojenské zariadenia, kde sa im podarilo rozdať viac ako miliardu Biblií a Nových zmlúv.

Podľa slov Dragana Končarevića predstaviteľa Gideonovcov v Srbsku, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Macedónsku, The Gideons international  v roku 2019 podelil 250 miliónov Nových zmlúv v 120 krajinách a v Srbsku 400 tisíc exemplárov. Na službách Božích v Starej Pazove 26.januára 2020 svedčil o tom ako ľudia v nemocniciach a väzniciach, ktorí sa neboli zmiernili s Bohom, prijímajú Bohom zjavené pravdy. Knihy rozdávali aj vojakom a policajtom:

„V situácii, keď sme v najbližšom okolí obklopení vraždami, samovraždami, ako aj brutálnymi či drogovými násiliami, Sväté písmo treba rozširovať osobne do rúk neobráteným. Sám svedčím o tom ako si Boh nájde cestu k ľuďom ktorí ho potrebujú“ – vytýčil brat Končarević.

Nové zmluvy priniesol aj do ÚA SEAVC a do pazovského cirkevného zboru SEAVC s odporúčaním aby prišli do rúk tým ktorý v Pána ešte neuverili. Čoskoro so svojou rodinou navštívi aj iné prostredia.

Katarína Verešová