Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

40. Celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš… 1 M 28, 15 a

Dňa 24. júna 2023 sa uskutočnilo 40. celocirkevné stretnutie evanjelickej pokonfirmačnej mládeže v Starej Pazove, kde sa práve aj prvýkrát stretla evanjelická mládež pred 40 rokmi. Približne 250 mládežníkov zo všetkých troch seniorátov sa stretlo buďto upevniť už staré, alebo vytvoriť nové kamarátstva medzi sebou, ale najmä s naším Nebeským Otcom.

Po rannom občerstvení sa všetci spolu stretli v evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove, kde sa oficiálne začalo mládežnícke stretnutie slávnostnými mládežníckymi službami Božími o 10. hod. Mgr. Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, privítal všetkých účastníkov stretnutia a následne sa piesňou Vojdite, plesajme začali služby Božie, v rámci ktorých mala možnosť aktívne pôsobiaca mládež z cirkevných zborov vystúpiť s kresťanskými piesňami. Tento veľký počet mládežníkov zaplnil lavice chrámu, naplnil ho spevom a na konci pristúpil aj k Večeri Pánovej. Počas služieb sa mládeži ako budúcnosti našej cirkvi prihovoril aj Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., dôstojný pán biskup SEAVC. Takto duchovne nasýtení sa mládežníci presunuli k spoločnému obedu, a potom sa zase stretli v chráme Božom, kde im Mgr. Miroslav Poničan, farár selenčský a koordinátor práce s mládežou, predstavil ďalšie aktivity, ktoré ich čakajú počas dňa. Keďže bolo toto jubilejné 40. stretnutie mládeže, tak aj témy v sekciách, do ktorých boli mládežníci zadelení, boli späté s číslom 40. Skupín bolo 8, štyri biblické, dve kreatívne, jedna hudobná a jedna športová skupina. Biblické skupiny niesli názvy Štyridsiatka v Biblii, Mojžiš a požehnanie, Medený had40 rokov na púšti. Číslo 40 nesie v Biblii symboliku testovania a skúšok, tak si mládež v týchto skupinách pripomenula biblické príbehy o Mojžišovi a izraelskom národe, ktorí 40 rokov cestovali po púšti do zasľúbenej zeme, o Noachovi, ktorý strávil 40 dní a 40 nocí so svojou rodinou v korábe, a o Jonášovi, ktorý 40 dní po tom, ako ho vypľula veľryba, hlásal Božie slovo v meste Ninive. Sú to príbehy a ukážky silnej viery v Pána Boha, ktorá prekonala aj tie najťažšie životné skúšky, v ktorých sa títo ľudia ocitli. Na kreatívnych sekciách mládežníci svoje témy, ktoré spracovali, znázornili na plagátoch, kde jedna skupina prepojila medeného hada na púšti v Starej zmluve, na ktorého stačil len pohľad a izraelský ľud bol uzdravený, a Pána Ježiša na kríži v Novej zmluve, na ktorého my máme upierať svoj zrak, aby sme boli spasení. Druhá skupina sa zaoberala stopou v púšti, ktorú zlúčila so stopou, ktorú my môžeme zanechať v ľudskom živote a akým spôsobom ju môžeme učiniť pamätihodnou. Hudobná a športová sekcia aktívne strávili čas pri piesňach a hrách. Ako nám to aj heslo tohtoročného mládežníckeho stretnutia hovorí, Pán Boh nás neopustí ani v čase tých najväčších skúšok, musíme Mu len pevne dôverovať a dúfať v Neho. Neskôr sa zase zišli v chráme, kde každá sekcia krátko odprezentovala svoju činnosť. Prostredníctvom nacvičených pantomím, piesní, ukážok svojej práce na plagátoch a zvlášť nálade, ktorá prevládala, bolo vidieť požehnané chvíle prežité medzi mládežníkmi. Na záver zaznelo ešte zopár piesní, bolo vymenených ešte zopár slov a vyslovené nádeje, že sa mládež takto stretne aj o rok.

Teodóra Šimoniová