Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Zborové oslavy v cirkevnom zbore v Báčskej Palanke

„Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“

1 Tes 5, 18

V 15. nedeľu po Svätej Trojici, presne 130 rokov po tom, ako chrám Boží v Báčskej Palanke bol po svojej výstavbe posvätený, dňa 25. septembra tohto roku bolo v tomto cirkevnom zbore veľmi slávnostne. Domáci viery spolu s početnými hosťami zaznamenali tri jubileá: 230 rokov od príchodu prvých slovenských rodín do tejto osady, 130 rokov posviacky kostola a keďže v roku 2021 pre pandémiu korony nebolo možné verejné zhromažďovanie sa, pri tejto príležitosti si pripomenuli aj 90. výročie, ako svoju činnosť v tomto zbore začala sekcia evanjelických slovenských žien, neskoršie premenovaná na Oltárny krúžok žien. 

V ranných hodinách pred službami Božími domáci viery vítali vzácnych hostí, predovšetkým dôstojného pána Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., biskupa našej cirkvi s manželkou, vznešeného pána Mgr. Jaroslava Kopčoka, seniora báčskeho, velebných farárov: Mgr.Vladimíra Lovása, farára kysáčskeho s manželkou, Mgr. Jána Zahorca, farára pivnického, Mgr. Miroslav Poničana, farára selenčského s manželkou, velebnou Mgr. Zuzanou Poničanovou, farárkou lalitskou, domáceho velebného farára Mgr. Vladimíra Grňu s manželkou a Mgr. Jasminu Kotasovú-Medveďovú, farárku silbašskú s manželom. Na tieto oslavy zavítali i početní hostia temer zo všetkých cirkevných zborov Báčskeho seniorátu, dozorcovia a predstaviteľky oltárnych krúžkov žien. Z vedenia obce svojou prítomnosťou domácich viery poctil Mita Lačanski, zástupca predsedu obce, v mene miestneho pravoslávneho cirkevného zboru farár Zoran a v mene rímskokatolíckeho cirkevného zboru a Maďarského domu boli tiež prítomné delegácie. Na službách Božích účinkovali všetci menovaní kňazi okrem domáceho, ktorí poslúžili spevom liturgie a slovo Božie horlivo a oslovujúcim spôsobom zvestoval dôstojný pán biskup, ktorý si pri tej príležitosti za základ svojej kázne zvolil text z Evanjelia podľa Lukáša 10, 38-42. Prítomným sa prihovorili  Mita Lačanski a po ňom vznešený pán senior Mgr. Jaroslav Kopčok. V mene jubilujúceho OKŽ stručný referát o činnosti predniesla  Vlasta Arbetová, predsedníčka Oltárneho krúžku žien v B. Palanke, po čom nasledovali krátke gratulácie a odovzdanie darov jubilantkám a tiež všetkým prítomným hosťom a predstaviteľkám OKŽ od jubilantiek. Po slávnostných službách Božích sa všetci prítomní – domáci a hostia na čele s dôstojným pánom biskupom a vznešeným pánom seniorom presunuli na nádvorie fary, kde pán biskup posvätil obnovenú farskú budovu so všetkými príslušnými objektmi, ktoré ku nej patria. Po zaspievaní Confirma Deus farárka – administrátorka Kotasová-Medveďová prečítala krátku históriu obnovy fary a na záver sme zaspievali ďakovnú pieseň z nášho Evanjelického spevníka pod číslom 346.

Po slávnostných službách Božích a posviacke obnovenej fary sa všetci prítomní hostia a domáci presunuli do Slovenského domu, kde si v hóle mohli pozrieť čerstvo nainštalovanú výstavu obrazov miestneho kňaza Vladimíra Grňu, a potom pri slávnostnom obede, po príhovoroch domáceho pána dozorcu Martina Kováča a predsedníčky MOMS B. Palanka Drahoslavy Čiefovej si mohli vypočuť aj niekoľko príhovorov, básní a iných primeraných príspevkov niektorých predstaviteliek hosťujúcich OKŽ. Vďaka Pánovi za požehnaný deň, domácim viery za výborne zorganizovanú oslavu a hosťom, že svojou prítomnosťou poctili túto nekaždodennú oslavu troch významných jubileí pre palanských Slovákov – evanjelikov.

Mgr. Jasmina Kotasová-Medveďová, farárka – administrátorka a farárka silbašská