Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Zvolený nový biskup SEAVC v Srbsku

Novozvolený biskup Jaroslav Javorník, PhD.

Slávna Synoda SEAVC v Srbsku si zvolila Jaroslava Javorníka za biskupa našej drahej cirkvi.

Vyjadrujem osobne srdečnú vďaku všetkým synodálom za preukázanú mi dôveru k tejto službe.

“ Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Ž 115,1

-Jaroslav Javorník

Slávna Synoda SEAVC v Srbsku si zvolila biskupa našej drahej cirkvi.

Zvolený je v poradí 7. biskup našej drahej cirkvi – Jaroslav Javorník je 45 – ročný.

Jaroslav Javorník sa narodil dňa 27.01.1975 v B.Palanke rodičom Jánovi a Márii, rod. Berediovej. Základnú
školu Jána Kollára ukončil v Selenči. Gymnázium Jána Kollára skončil v B.Petrovci. Po skončení gymnázia
sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po tom ako skončil 3. ročník štúdia (V roku 1997) sa zúčastnil na letnej stáži v zahraničí v evanjelických
zboroch Sewickley a Holy Trinity Church – East Pittsbourgh v Pennsylvanii ,SŠA, ktoré pokračovali
absolvovaním zimného semestra na Pittsburgh Teological Seminary v odbore Protestantská teológia.

Vo štvrtom a piatom ročníku spolupracoval s Evanjelickým strediskom pre
masmédia v Bratislave v projekte pri Romskej misii v Slavošovciach, Slovenská Republika.
Štúdium ukončil roku 1999 v máji, bol promovaný na magistra evanjelickej teológie v júni, ordinovaný
bol v auguste dôstojným pánom biskupom Jánom Valentom v Selenči a v septembri istom roku nastúpil
na základnú vojenskú službu v Leskovci, Srbsko.

Po návrate z vojenčiny dňa 14.X.2000 uzavrel manželstvo s Tatjanou Demanovou , doktorkou stomatológie a nastúpil do služby ako káplan-administrátor v CZ Hajdušica. V roku 2001 stal sa doktorantom na EBF UK, kde mu bol školiteľom Prof. Igor Kišš. Roku 2002 zložil farársku skúšku a ďalej pôsobil v Hajdušici ako farár-administrátor. Zároveň skladal postgraduálne skúšky diaľkovo. V tom istom roku sa mu narodil prvý syn Martin Ján .Taktiež od roku 2002 plných 10 rokov pracoval aj na základnej škole J.J.Zmaj v Hajdušici, v nedostatku profesorov na mieste profesora Anglického jazyka na 100 percentný pracovný úväzok, ako aj učiteľa evanjelického náboženstva na 30 percentný úväzok.

Po obhájení dizertačnej práce na tému Bioetické problémy v gentechnológii z pohľadu protestantskej teológie mu bol v roku 2008 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského udelený doktorát z teológie a titul PhD. V tom istom roku sa mu narodil druhý syn Andrej Jozef. Počas pôsobenia v Hajdušici, cirkevný zbor si pod jeho vedením vystaval úplne nový chrám Boží, taktiež jeho pričinením si zbor kúpil 16 kat.jutár obrábacej pôdy, generálne opravil a zateplil faru a kúpil ďalší dom s pozemkom, aby slúžil ako Dom smútku vedľa cintorínu. Po takmer12-tých rokoch pôsobenia v Hajdušici, zvolený a povolaný bol do CZ Kulpín, kde v roku 2013 v máji bol aj dôstojným pánom biskupom Samuelom Vrbovským inštalovaný. Po jeho príchode do CZ Kulpín, finančne a duchovne zbor vzrastá . Jeho pričinením vo veľmi krátkom čase v Kulpíne bola generálne opravená fara, zateplená izolačnými materiálmy a cirkevnému zboru, reštitúciou bola vrátená obrábacia pôda 34 ha. Pod jeho vedením zbor vysadil 6500 sadeníc agátu, Paulánii a Topolí v jamách v okolí dediny, ktoré boli vrátené reštitúciou. Cintorín v dedine v rozlohe 5 jutár, ktorý je vo vlastníctve cirkevného zboru sa tiež dostál po jeho príchode celkom iný výhľad a poriadok. Od roku 2019 sa jednohlasne so zborom dal do investičnej údržbe chrámu, ktorá by mala trvať do 2029 roku, keď zbor oslávi 150 rokov od posvätenia chrámu. Pri voľbe brata farára za biskupa našej cirkvi, zbor sa jednohlasne na celozborovom konvente vyjadril, že si praje aby brat farár vedľa funkcie biskupa zastávala aj funkciu zborového farára v Kulpíne ako aj dosiaľ.


Pán farár je členom MOMS v Kulpíne a zvolený je aj do NRSNM, úž tretí mandát ako predseda do VPZJP v komisii pre spoluprácu s cirkvami. Farárskou konferenciu roku 2013 bol poctený, aby zostavoval kalendárium pre nástený kalendár a od roku 2018 je výkonný redaktor Ročenky.

V marci 2020 na farárskej konferencii väčšinou hlasov kňazov bol navrhnutý ako jediný kandidát na biskupa našej drahej cirkvi. V júni synodálne presbyterstvo potvrdilo tento návrh a synoda 01.07.2020 zvolil za biskupa SEAVC v Srbsku.

Jaroslav Javorník, je to kňaz našej cirkvi, ktorý za svojho pomerne krátkeho pracovného veku vybudoval chrám Boží a rovnobežne stále buduje seba. Ako sa v slove rozlúčky pri jeho odchode z Hajdušice zmienil jeho nástupca:“ Misia je poslanie, ktoré nám dal Kristus. „Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca I Syna i Ducha svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Misia je živé svedectvo o Kristovi, ktorý zomrel a obetoval sa za každého jedného z nás. Misia je predovšetkým poslanie, ktoré Jaroslav Javorník naplno uplatňuje počas svojej služby. Misionára, pastiera, národného buditeľa, duchovného otca a predovšetkým veľkého priateľa ľudí v každej našej slovenskej osade stretneme v jeho osobe. Jeho doterajšia obetavá služba v cirkvi, nezištné dávanie sa zahalené do veľkej láske k veriacim ľudom vidíme v ňom statočného a dobrého vodcu našej cirkvi. Modlíme sa za neho a do budúcnosti prajeme:


Pane, naplň jeho srdce láskou a radosťou
Rozum jasnými myšlienkami a nápadmi
Oči smiechom
Uši harmonickými tónmi
Ruky nežnosťou, švihom a ochotou pomôcť
Plecia silou a elánom
Nohy tancom
A celé telo spokojnosťou.
Daj nech je vďačný za všetko, čo si stvoril
Uč ho vďačnosti jednoduchých a skromných
A požehnávaj ho na všetkých jeho cestách.
Nech sám Boh sprevádza jeho životnú cestu a nech ho naplní všetkým tým, za čo bude prosiť v mene svojej pastvy. Napokon, aby sme sa aj my všetci spolu s ním budovali v svätý chrám Boží a silneli na vnútornom človeku.
“ Hľaď na Pána a budeš žiariť a tvoja tvár nesčervenie hanbou, a tvoja tvár nesčervenie hanbou..“
Vo voľnom čase sa venuje aj svojím koníčkom ako sú astronómia, včelárstvo, záhradkárstvo, lov a ribolov.

V novej službe, ako biskupovi v našej cirkvi mu prajeme hojnosť Božieho požehnania.
Napísal: čestný biskup Mgr. Samuel Vrbovský