Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Laliť

Oslavy Vianoc, Veľkej noci, Vstúpenia Krista Pána, Svätodušných a ostatných výročitých sviatkov, sobáše mladomanželov, krsty novorodeniatok, sú obzvlášť krásne udalosti v našich slovenských evanjelických kostoloch. Všetko to, pravdaže, vykonávajú farári, zvestovatelia Božieho slova. Lalitský zbor vlani začiatkom novembra zostal bez ôsmej v poradí velebnej pani farárky Viery Bátoriovej, ktorá odišla do dôchodku, takže prácu administrátora prebral vznešený pán senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent.

O rok neskoršie, 20. októbra 2019, v 18. nedeľu po Svätej Trojici v lalitskom kostole prebiehala významná a milá slávnosť pre domácich viery – ordinácia kaplánky Mgr. Zuzany Poničanovej, rod. Chocholovej z východného Slovenska, z Michaloviec. Predtým v Laliti 10. novembra 2002 vysvätili Máriu Bátoriovú, teraz Popićovú, dcéru Viery a Štefana Bátoriovcov, ktorá určitý čas pôsobila v Bielom Blate a dnes je farárka-konseniorka v slovenskej obci Nesvady. Svoju službu na vinici Pánovej tam  začal aj lalitský rodák Vladimír Grňa, ktorého 19. októbra 1986 za kaplána ordinoval dôstojný pán biskup Andrej Beredi.

Slávnostné služby Božie viedol senior Vladimír Valent, ktorý na začiatku privítal bratov farárov a sestry farárky: dôstojného pána biskupa SECAV Samuela Vrbovského, Jána Meňkyho a Annu Debnárovú, slova Božieho kazateľov z Michaloviec, Vieru Bátoriovú, farárku na dôchodku, Vladimíra Grňu, farára báčskopalanského, Branislava Kulíka, farára vojlovického, Jasminu Kotasovú – Medveďovú, farárku silbašskú, Zachary Coortera, pastora, koordinátora pre centrálnu Európu z USA, Igora Feldyho, farára staropazovského, ako aj predsedníčku Obce Odžaci Latinku Vasiljkovićovú, predsedu Rady MS Laliť Ivana Šimeka, riaditeľku lalitskej školy Ankicu Benkovú, predsedníčku Združenia žien Matkino srdce Máriu Mackovú, predstaviteľky fílie z Odžakov, rodičov, starých rodičov, príbuzných ordinovanej Zuzany, jej manžela Miroslava Poničana z Kysáča, absolventa Bohosloveckej fakulty v Bratislave, cirkevné spevokoly z Michaloviec a Lalite, ako aj všetkých cirkevníkov.

V liturgickej časti služieb sa zúčastnili A. Debnárová, V. Bátoriová, B. Kulík, J. Kotasová – Medveďová. Po prisluhovaní Večere Pánovej seniora V. Valenta, ordináciu Zuzany Poničanovej, ktorá sa stala kaplánkou lalitského zboru vykonal d. p. Samuel Vrbovký za asistencie seniora Valenta a Jána Meňkyho, farára michalovského.

Farár Meňky z kazateľnice vo svojej kázni prízvukoval: „Netreba zabudnúť na Kristov príchod, veď aj apoštol Pavel píše, že príde deň, keď sa zjaví skrytý Kristus skrze viery, s ktorým teraz komunikujeme prostredníctvom modlitieb.“

Ordinovaná kaplánka Zuzana Poničanvá sa emotívne poďakovala rodičom, profesorom, svojim Michalovčanom, slovom, všetkým, ktorí jej pomohli, aby zažila tento pre ňu krásny a Bohom požehnaný deň, pričom sa jej v jednej chvíli oči zaiskrili slzami. S veľkou radosťou a nadšením novú kaplánku v lalitskom zbore privítal dozorca, profesor Štefan Smišek.

K Božiemu slovu, modlitbám a nábožným piesňam v rámci služieb, ako i v prednese michalovského a lalitského spevokolu pekne zazneli aj hudobné predely trubkárov z chóru Vladimíra Kovačevića, Vladimíra Pucovského a Miroslava Poničana, manžela ordinovanej kaplánky Zuzany.         

Lalitskí evanjelici s veľkým potešením prijali medzi seba kaplánku Zuzanu Poničanovú, lebo znova majú duchovnú pastierku, ktorá ich bude slovom Božím potešovať v radosti a utlmovať bôľ v smutných chvíľach.

Juraj Pucovský   

Laliť

Chrám Boží
 • Meno zboru: Laliť
 • Počet duší: 820
 • Dátum založenia: 1790
 • Dátum výstavby chrámu: 1852
 • Dátum výstavby fary: 1959
 • Farár: Mgr. Zuzana Poničanová
 • Dozorca: Štefan Smišek
 • Kantor: Ladislav Tamaši
 • Adresa: Janka Čmelíka 51, 25 234 Laliť
 • Telefón: +381 25 5870 107
 • E-mail: [email protected]
 • Bohoslužby: 10:00h a 14:30h