Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Inštalácia zborovej farárky v cirkevnom zbore SEAVC Boľovce

„Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Mt.4,19

Pod týmto heslom zvolaní boli predstavitelia všetkých cirkevných zborov našej cirkvi 20. mája bežného roku do cirkevného zboru Boľovce na slávnostné služby Božie príležitosťou inštalácie novozvolenej zborovej farárky Mgr. Anny Petrovićovej.

Boľovsky veriaci privítali mnohých vzácnych hostí, medzi ostatnými d.p. biskupa Mgr. Jaroslava Javorníka PhD., Synodálneho dozorcu našej SEAVC Zlatka Šimáka s manželkou, v.p. seniora sriemského Mgr. Igora Feldyho s manželkou, v.p. seniora báčskeho Mgr. Jaroslava Kopčoka, predsedu kňazskej konferencie PhDr. Branislava Kulíka DPA s manželkou, v. bratov farárov a sestry farárky našej SEAVC s manželkami, čiže manželmi, brata farára Dr. Lutza Bauera s predstaviteľmi Nemeckého seniorátu našej SEAVC a Evanjelickej cirkvi z Nemecka, kňaza SPC v Boľovciach Dragana Gvozdenovića a kňaza rímskokatolíckej cirkvi v Surčíne Marka Kljajića. Z cirkevných zborov banátskeho a báčskeho seniorátu boli prítomní predstavitelia a s ohľadom, že táto príležitosť bola využitá aj ako silný misijný impulz pre sriemsky seniorát, zo všetkých cirkevných zborov tohto seniorátu prítomné boli aj početnejšie delegácie. Prítomní na tejto slávnosti boli aj predseda mestskej obce Surčín Stevan Šuša s delegáciou obce a predstavitelia MS Boľovce.

Inštaláciu vykonal d.p. biskup Mgr. Jaroslav Javorník PhD. za asistencie seniorov Mgr. Igora Feldyho a Mgr. Jaroslava Kopčoka. Účinkujúcim sa pripojil aj Dr. Lutz Bauer.

V kázni slova Božieho senior sriemský Mgr. Igor Feldy berúc do ohľadu misijný charakter služieb Božích, zdôraznil že sme všetci bez ohľadu či sme v službe postavení alebo nie, povolaní nasledovať Pána Ježiša Krista.

Program služieb Božích svojim vystúpením spestrili zborový spevokol a mládež cirkevného zboru Boľovce.

Inštalovaná Mgr. Anna Petrovićová ďakujúc za danú chvíľu a príležitosť podotkla, že si viac ako čokoľvek iné vyprosuje od Pána Boha trpezlivosť, dobrotivosť, skromnosť, nadanie vypočuť aj porozumieť, príležitosť hádzať sieť a veriť, že sám Hospodin Duchom svätým požehná bohatý lov.

Po ukončení služieb Božích veriaci sa z chrámu Božieho presunuli k farskému bytu a vykonaná bola posviacka tejto vynovenej a generálne zrekonštruovanej budovy.

Slávnosť bola ukončená spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný.

Pre všetkých prítomných domáci mali prichystané autentické, symbolické darčeky a jedno prianie: kiež by sme všetci počuli Pánov hlas, aj prostredníctvom zvesti Jeho slova našimi kňazmi nasledovali Ho a tak spoločne, vedení Duchom Svätým, usilovali o jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Anna a Dagmar Mosnákové